California State University Dominguez Hills - Department of Computer Science

  Home  |  Syllabus  |  Course Outline  |  Homework  |  Lecture Notes  |  Tests  |  Programs  |  Contact  | 

  ATD-001       Programowanie w Abstrakcyjnych Typach Danych           Wiosna 2011

 

 

THE URL OF THIS PAGE IS http://csc.csudh.edu/suchenek/syllabusATD.html

Kierunek:

Informatyka

Nazwa przedmiotu:

Programowanie w Abstrakcyjnych Typach Danych

Wykladowca:

California State University, Dominguez Hills

Wymiar zajec:

1 tydzien: 23-27.05.2011, w godz. od 16:15 do 19:40. 


Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

15 godzin wykładów

5 godzin laboratoriów


Prerekwizyty:

Analiza matematyczna: ciągi, szeregi, zbieżność, reguła de L'Hopitala, pojecie całki.

Matematyka Dyskretna: podstawy rachunku zdań, kwantyfikatory, dowody indukcyjne, operacje na zbiorach, relacje, funkcje, podstawy kombinatoryki, podstawowe własności grafów i drzew.

Metody probabilistyczne i statystyka: elementarny rachunek prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, prawdopodobieństwo warunkowe (do wzoru Bayes'a włącznie).

Metody programowania: znajomość podstaw programowania obiektowego wraz z praktyczna znajomością języka programowania wysokiego poziomu zorientowanego obiektowo (np. Java lub C++);

Algorytmy i struktury danych: złożoność obliczeniowa, notacja "duże O"; weryfikacja poprawności; podstawowe struktury danych: tablice, struktury wskaźnikowe; podstawowe algorytmy: wyszukiwanie, sortowanie; rekurencja.


Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z metodami programowania na poziomie abstrakcyjnych typów danych wraz z ich praktycznymi zastosowaniami. Mimo ze przedmiot należy do grupy Programowanie, bazować on będzie na pojęciach matematycznych oraz teoretycznych. Po zaliczeniu przedmiotu, studenci powinni posiąść dyscyplinę programowania która umożliwi im stosunkowo łatwe i klarowne rozwiązywanie złożonych problemów. Wykład ilustrowany będzie ciekawymi zastosowaniami w informatyce i sztucznej inteligencji. Nacisk będzie położony na wyrobienie praktycznych umiejętności i wzbudzenie zainteresowania tematyka przedmiotu a nie na jego aspekty teoretyczno-formalne.


Metody dydaktyczne:

Część wykładowa przedmiotu jest prezentowana w formie klasycznego wykładu audytoryjnego, z użyciem środków multimedialnych i interakcyjnych narzędzi programowania. W części laboratoryjnej studenci będą implementować zadane programy w zintegrowanym środowisku programowym.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

obecność na wykładach, kodowanie i wykonywanie zadanych programów w laboratoriach, oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego składającego sie z zadania laboratoryjnego, którego rozwiązanie wymagać będzie umiejętności programowania obiektowego z użyciem abstrakcyjnych typów danych.


SyllabusPoniedzialek


Wyklad:

Godzina 1: Przeglad preliminariow matematycznych; definiowanie przez indukcje, listy, drzewa, grafy, zbiory.

Godzina 2: Wprowadzenie do jezyka programowania Java; klasy, obiekty, i metody; specyfika wywolan przez wartosc; techniczne uwagi n.t. rekursji.

Godzina 3: Pojecie abstrakcyjnego typu danych - przyklad wstepny.

Laboratorium:

Godzina 4: Wprowadzenie do zintegrowanego srodowiska programowania; uruchomienie pierwszego programu.


Wtorek

Wyklad:

Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych: LIST (lista), QUEUE (kolejka), i STACK (stos).

Godzina 2: Abstrakcyjne typy danych: TREE (drzwewo).

Godzina 3: Szacowanie zlozonosci obliczeniowej drzew; zastosowania.

Laboratorium:

Godzina 4: Przeszukiwanie drzew.


Sroda

Wyklad:

Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych: GRAPH (graf) i DIAGRAPH (graf skierowany)

Godzina 2: Przeszukiwanie grafow z zastosowaniami.

Godzina 3: Wyszukiwanie punktow artykulacji grafu; grafy dwuczesciowe; kolorowanie grafow.

Laboratorium:

Godzina 4: Wyszukiwanie cykli w grafach


Czwartek

Wyklad:

Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych SET (zbior).

Godzina 2: Implementacja zbiorow metoda drzew; zlozonosc obliczeniowa.

Godzina 3: Adaptacyjne metody implementacji zbiorow; zlozonosc obliczeniowa.

Laboratorium:

Godzina 4: Konstrukcja optymalnego drzewa pokrywajacego wierzcholki zadanego grafu.


Piatek

Wyklad:

Godzina 1: Zastosowania w sztucznej inteligencji i sieciach komputerowych.

Godzina 2: Szacowanie zlozonosci problemow; ograniczenia teoretyczne praktycznej rozwiazywalnosci.
 
Egzamin:

Godzina 3, 4: Egzamin pisemny - projekt i implementacja wykonywalnego programu z uzyciem abstrakcyjnych typow danych.

Ocena z egzaminu zalezec bedzie od jakosci, poprawnosci, zlozonosci, i kompletnosci implementacji.
  

Literatura podstawowa:

Notatki z wykładu - będą udostępnione dla studentów na Internecie.

Podręcznik do programowania w języku Java (do indywidualnego wyboru przez studentów; rowniez dostepny na Internecie).


Klasyczna literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):

Aho, A. V., Hopcroft, J.E., Ullman, J.D. (1983). "Data Structures and Algorithms." Addison-Wesley.

Knuth D.E. (1997). "The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms." Addison-Wesley.

Knuth D.E. (1998). "The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching." Addison-Wesley.

Standish, T. A. (1998). "Data Structures in Java." Addison-Wesley.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 


 

 

 

 Please, contact me right away if you have any questions.